EU WETGEVING

BEVEILIGING BUGER LUCHTVAART

January 2019 : This page is in progress

 

 

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/815 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 2017

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 voor wat de verduidelijking, harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde specifieke luchtvaartbeveiligingsmaatregelen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Uit de ervaring met de tenuitvoerlegging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie (2) is gebleken dat er behoefte is aan kleine wijzigingen van de uitvoeringsvoorwaarden van bepaalde gemeenschappelijke basisnormen. De wijzigingen die worden voorgesteld in de bijgevoegde documenten, houden geen ingrijpende nieuwe eisen in, maar vergemakkelijken de praktische uitvoering van de EU-maatregelen inzake beveiliging van de luchtvaart en zijn gebaseerd op bijdragen van de lidstaten en belanghebbenden op het gebied van luchtvaartbeveiliging.

(2) Bepaalde specifieke maatregelen inzake luchtvaartbeveiliging moeten worden verduidelijkt, geharmoniseerd of vereenvoudigd teneinde de juridische duidelijkheid te verbeteren, de gemeenschappelijke interpretatie van de wetgeving te standaardiseren en te zorgen voor een zo goed mogelijke tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging.

(3) De wijzigingen hebben betrekking op de tenuitvoerlegging van een beperkt aantal maatregelen inzake beveiliging van luchthavens, beveiliging van luchtvaartuigen, beveiligingsonderzoeken van vloeistoffen, spuitbussen en gels, ruimbagage, vracht en post, vluchtbenodigdheden, indienstname en opleiding van personeel, en beveiligingsapparatuur.

(4) Ingevolge de inwerkingtreding van deze verordening moet aan erkende agenten een verbod worden opgelegd om nog meer vaste afzenders aan te wijzen, zoals aanbevolen in State letter 16/85 van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Alvorens zij op uiterlijk 30 juni 2021 hun status verliezen, moeten vaste afzenders die zijn aangewezen vóór de inwerkingtreding van deze verordening, de keuze krijgen om erkende agenten of bekende afzenders te worden.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, 13.5.2017 L 122/1 Publicatieblad van de Europese Unie NL (1)PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72. (2)Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (PB L 299 van 14.11.2015, blz. 1.).

 

 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 juni 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER